ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij de eerste betaling stem je automatisch in met de volgende algemene voorwaarden van Lilacenter, praktijk voor houdingcoaching.

Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle programma’s van Lilacenter en gelden zonder uitzondering voor iedere deelnemer.

 

Betaling
2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Bij onvolledige of niet-tijdige betaling heeft Lilacenter het recht om de invorderingskosten en incassokosten te verhalen op de deelnemer.

4. Bij betaling in termijnen dienen alle termijnen te worden voldaan, zelfs als de deelnemer is gestopt met het programma om welke reden dan ook.

 

Annulering

5. Deelname aan het programma kan tot 3 dagen voor de eerst geplande afspraak geannuleerd worden.

6. Een afspraak kan tot 24 uur voor aanvang verplaatst worden.

7. Er wordt nooit geld terugbetaald bij voortijdige beëindiging van het programma door de deelnemer.

8. Het programma kan tijdelijk gepauzeerd worden als daar medische aanleiding toe is.

Aansprakelijkheid
9. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade of letsel ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de deelnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lilacenter.

10. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag waarop de door Lilacenter afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

11. Lilacenter is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal en schade van persoonlijke eigendommen.

 

Inspanningsverplichtingen

12. De aanschaf van een programma leidt voor Lilacenter tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Hierbij is Lilacenter gehouden de afspraken zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap verlangd kan worden.

13. Deelnemer dient instructies ter waarborging van de veiligheid van de deelnemer op te volgen. Oefeningen die pijn veroorzaken dienen direct te worden gestopt. Deelnemer neemt contact op met Lilacenter over aanpassing of vervanging van de oefening.

14. In geval van ontevredenheid of een klacht van de deelnemer, meldt de deelnemer dit zo snel mogelijk aan Lilacenter. Lilacenter en de deelnemer spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

 

Persoonsgegevens

15. Door het starten van het programma bij Lilacenter wordt toestemming verleend voor opslaan van persoonsgegevens en beeldmateriaal van houding en oefeningen. Dit zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Kijk voor mijn privacybeleid op mijn website www.houvanjehouding.nl/privacybeleid